|

COMUNITAT I ESPERIT

A l’evangeli de la diada de Pentecosta correspon, com és lògic, llegir un text que parli de l’Esperit Sant; s’han escollit per això uns versets del capítol 14 de l’evangeli de Joan (Jn 14,15-16.23b-26).

Jesús anuncia als deixebles que els enviarà l’Esperit Sant. Fixem-nos que la promesa va  precedida d’un condicionant introduït per la partícula grega “ean”. “Si m’estimeu guardareu els meus manaments”. Estimar Jesús equival a l’acceptació de la seva persona, els seus ensenyaments i les seves obres i, sobretot, el que vindrà, la seva mort i resurrecció. L’acceptació de Jesús comporta guardar els seus manaments que es concreten en el fonamental manament de l’amor (13,34). L’acceptació i la guarda del manament de l’amor converteix el grup dels deixebles en una comunitat apte per ser receptora de l’Esperit. El poble de l’Antic Testament es constituí en una comunitat per l’acceptació i el compliment de la Torà, la Llei. Fracassada la monarquia, desaparegut el sacerdoci, el poble d’Israel travà la seva unitat i es constituí com a comunitat entorn la Llei (Dt 26,16-19; Jr 31,33). Ara els seguidors de Jesús es constitueixen en comunitat cristiana, en nou poble de Déu per l’acceptació de la persona de Jesús i el compliment del manament de l’amor. Acceptant Jesús, estimant-lo, acceptant els altres i estimant-los es compleix el condicionant previ al do de l’Esperit.

En això el grup de Jesús es contraposa al mon ( la lectura litúrgica es limita a pocs versets del passatge que parla de l’Esperit). El món no pot rebre l’Esperit que bufa on vol, quan vol i sobre qui vol però mai sobre el qui es tanca al seu dinamisme. L’Esperit pot ser rebutjat. La no acceptació de Jesús i l’incompliment de l’estimar impedeixen reconèixer-lo, rebre’l i, en conseqüència, beneficiar-se’n-

L’Esperit Sant és el “Parakletos” només es fa servir cinc vegades al Nou Testament, quatre vegades en aquest Evangeli per referir-se a l’Esperit (14:16; 26; 15:26; 16:7) i una vegada en 1 Juan 2:1 per referir-se a Jesús. Un “parakletos” és sempre la persona a qui es crida quan algú està en perill, dubte, angoixa, o sense saber que fer”;  s’ha traduït com a Defensor, Conseller, Consolador, i Intercessor. Pot significar un advocat que lluita a favor teu o un testimoni que testifica pel teu bé. Pot referir-se a una persona que dona consol, consell, o força en un moment de necessitat. Els diversos significats, en comptes d’anul·lar-se un a l’altre, es complementen. Si l’Esperit intervé en situacions complicades i difícils, és comprensible que Jesús asseguri la seva presència quan els deixebles perseguits compareguin davant els tribunals (Lc 12,12).

Jesús es refereix a l’Esperit Sant com “l’altre parakletos” i és que Jesús és també un “parakletos”. Així ho diu la 1a. carta de Joan: “Si algú peca tenim prop del Pare un defensor Jesucrist que és just” (1Jn 2,1). Entre Jesús i l’Esperit no hi ha contradicció. L’Esperit actua en continuïtat a l’acció i ensenyament de Jesús. En certa manera, és una única actuació que es desplega en dos moments; el moment de l’Esperit és el que s’esdevé després del Jesús històric. No hi ha res d’original ni nou, no hi ha cap revelació a afegir. Tot el que farà l’esperit és present, d’alguna forma, en l’actuació de Jesús.

“L’Esperit … us farà recordar tot el que jo us dit i us ho farà entendre” (v.26). L’articulació de la comunitat joànica té el seu fonament en el do de l’Esperit que és rebut d’una manera igual per tots els seus membres. No hi ha càrrecs o tasques específiques en la comunitat dedicades a la instrucció. Tots tenen el coneixement i tots coneixen la veritat (1Jn 2,20 ) i els qui han rebut l’Esperit del Fill no necessiten que ningú els instrueixi ( 1 Jn 2,27), ens diu la 1a carta de Joan. La figura del deixeble només compleix la funció històrica d’haver estat testimoni privilegiat de Jesús  i, per tant, és l’aval de la tradició que porta fins Jesús. Amb el do de l’Esperit la instrucció i la protecció en la comunitat joànica estan assegurades.

Diumenge de Pentecosta. 5 de Juny de 2022   

Entrada similar