|

Convocatòria de subvencions per a entitats 2018

benestar

Logotip Subvencions 2018Logotip Subvencions 2018

Del 2 al 31 de març de 2018 (ambdós inclosos) està oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de Benestar Social, àmbit Igualtat i Ciutadania, àmbit Respir i àmbit de serveis de tutela.

La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).

Accedeix a tota la informació i model de documents a Benestar.

Enguany es destinen 2,400.000€, dels quals 1,400.000 € correspon a projectes relacionats amb l’àmbit de Benestar Social, 500.000 € a Igualtat i Ciutadania i 350.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i 150.000€ a Serveis de tutela.

Es valoraran projectes d’inclusió social que fomentin la prevenció i atenció a les necessitats socials de col·lectius en risc; l’autonomia i les capacitats de les persones; la igualtat d’oportunitats, amb especial referència a les dones, els infants i els joves, les persones amb discapacitats i/o amb malaltia mental.

Prevenció,  autonomia, inclusió 
Pel que fa a l’àmbit de Benestar social es finançaran actuacions de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió; activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies; activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social; accions de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies, així com per a la població en general; activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió, i en especial per a la prevenció del consum de drogues; activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i altres de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les famílies cuidadores de persones dependents;

Respir
Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental es finançaran actuacions de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i /o trastorn mental, afavorint la permanència en el seu domicili; i de suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.

Serveis de tutela
Pel que fa a l’àmbit de serveis de tutela, s’hauran de concretar en el finançament activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre modificació de la capacitat i sobre les diferents figures de protecció jurídica tant a famílies com a professionals de la xarxa serveis públics; activitats relacionades amb la pretutela, o l’acolliment individual i familiar per preparar el futur de la persona amb capacitat modificada; activitats relacionades amb el disseny i desenvolupament de plans individuals que garanteixin els drets així com el benestar físic, emocional i material de la persona tutelada; activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials així com al desenvolupament d’accions comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió  social; activitats relacionades amb el foment i desenvolupament d’intervencions socioterapèutiques que millorin la qualitat de vida de les persones tutelades; activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a totes les famílies en format individual o grupal.

L’any passat van lliurar 2,150 MEUR, dels quals es van destinar 1,3 MEUR a Benestar Social, 500.000 € a Igualtat i Ciutadania i 350.000 € a Respir.

Butlletí: Benest@r
Número de butlletí: #101 – Butlletí extraordinari subvencions entitats 2018

Subscripció: Alta / Baixa
Valorem la vostra privacitat

Pg. de la Vall d’Hebron, 171
Llars Mundet
08035 Barcelona
Tlf. 934 022 469
Fax 934 022 496

 

Twitter de BenestarYoutube de Benestar Comunitat virtual de Benestar

Entrada similar